.

TATA PANGIBADAH MIRUNGGAN DIWASANING PASAMUWAN

Panthan Bejiharjo, Karanganom, lan Grogol dados GKJ Bejiharjo

Bejiharjo, Setu Wage 11 April 2009

Tanda pangibadah mirunggan badhe kawiwitan (pasamuwan kasuwun jumeneng, pradata pasamuwan GKJ Wiladeg lumebet ing papan pangibadah, kairingan Kidung 344.

Mugi sih rahmate Gusti, Ian sihe Allah Sang Rama

wah panunggile Roh Suci, tumrah ing kawula. Amin.

Pangabekti

1. Votum Lan Salam

Pdt : Sumangga pangibadah mirunggan diwasaning pasamuwan

menika kita sengker kanthi pangaken :

Psw : Pitulungan kawula menika pinangkanipun saking Asmanipun

Sang Yehuwah ingkang nitahaken langit lan bumi

Pdt. : Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan

Gusti Yesus Kristus, wontena ing para sadherek sadaya

7 1 7 5 7 1

Sdy : Haleyah Amin (2X)

7 1 3 4 5 4 . 4 5 4 3 4 3

Haleyah Amin Haleyah Amin

2. Kidung Pamuji 14 : 1, 2

1. Suci-suci pinuji Hyang suci

Allah Maha mulya kang jumeneng raja

Suci-suci pinuji Hyang Widi

titah sadaya bramuji samya

2. Suci-suci pujining pra suci

angumandhang sora nbgebeki akasa

pra mlaekat sami sujud angabekti

ngidung tan kendhatm mring kang mangkurat

3. Pangakening Dosa

a. Angger-angger Katresnan (1 Yokanan 4 : 10 – 12)

Pdt. : Katresnan iku mangkene, dudu kita kang wus padha tresna marang Gusti Allah, nanging Gusti Allah kang wus nresnani kita.

Psw : Lan wus ngutus Kang Putra minangka pangruwating dosa kita.

Pdt. : He para kekasih, sarehne nganti samono anggone Gusti Allah ngasihi marang kita, dadine kita iki iya padha kawajiban tresna-tinresnan.

Psw : Ora ana wong kang tau ndeleng Gusti Allah.

Sdy : Manawa kita padha tresna-tinresnan, Gusti Allah tetap ana ing kita, lan sihe iku sampurna ana ing kita.

b. Kidung Panelangsa 204 : 2,3

2. Dhuh Gusti kula nglenggana mring dosa nggih lepat kula

tan saged nguwalken dhiri sing rehing pati antaka

mung ngegungken sih Paduka Allah Kang Mahawilasa.

3. Dhuh Gusti kula ngakeni sih Paduka agung yekti

wit sedaning Kristus Gusti kula luwar saking pati

sinungan gesang sejati langgeng wilujeng ing swargi.

4. Pawartos Sih Rahmat : Yesaya 55 : 10, 11

“Sabab kayadene udan lan salju anggone tumurun saka ing langit lan ora bali mrono, nanging banjur mbanyoni bumi, gawe subure lan njalari thukule tetuwuhan, aweh wiji marang kang nyebar lan roti marang wong kang gelem mangan, iya mangkono pangandikaningSun kang miyos saka ing tutukingSun ora bakal bali marang Ingsun kanthi nglaha, nanging iku bakal nindakake apa kang Sunkarsakake, sarta bakal oleh gawe tumrap apa bae kang Sundhawuhake”.

5. Pitedah Gesang Enggal : Efesus 4 : 11 – 16

“Lan iya Panjenengane kang maringi para rasul, para nabi, para juru-warta Injil, mangkono uga para pangon lan para pamulang, supaya padha nyamektakake para suci anggone nindakake ayahan leladi, minangka pambanguning sarirane Kristus, nganti kita kabeh wus padha bisa nggayuh manunggaling pracaya lan kawruh kang bener tumrap Putraning Allah, kadiwasan kang sampurna, lan tataraning tumuwuh kang laras karo kasampurnaning Kristus, temahan kita ora dadi bocah maneh, kang diontang-antingake dening sarupaning angine piwulang, dening pratingkah nasar lan culikane manungsa kang mblasukake, nanging kalawan tatag ngadhemi kayekten sajroning katresnan, kita mundhak-mudhak ing samubarang ngener marang Kristus kang jumeneng sesirah. Iya marga Panjenengane iku badan sakojur – kang tumata runtut lan tinalenan dadi siji dening paladosaning perangane kabeh, cocog karo boboting pakaryane saben perangan iku – kepareng tumuwuh sarta mbangun dhiri ana ing sajroning katresnan.”

6. Kidung Kasanggeman 204 : 4, 5

4. Dhuh Gusti kula nampeni sih rahmat luber sing swargi

kula sumarah pracaya nggih ngayom mring Sang Pamarta

dinadosken putreng Allah kang tansah numrahken berkah.

5. Dhuh Gusti kula prajanji wus mesthi kula tetepi

saos sokur datan kendhat tansah martosken sih rahmat

wah gesang mursid sayekti rameng gawe pamrih sepi.

7. Pandonga Syafaat

8. Tetenger Diwasaning Pasamuwan

Pasamuwan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus,

Kados ingkang sampun kawartosaken ing pawartosing Pasamuwan, ing pangibadah punika badhe karesmekaken diwasaning Pepanthan Bejiharjo, Karanganom, lan Grogol dados Gereja Kristen Jawa Bejiharjo.

Minangka tetenger Diwasaning Pasamuwan, langkung rumiyin badhe katindakaken pelerehan Majelis GKJ Wiladeg Panthan Bejiharjo, Karanganom, lan Grogol.

a. Pelerehan Majelis GKJ Wiladeg Panthan Bejiharjo, Karanganom, lan Grogol

Sedherek-sedherek Pinisepuh lan Diaken ingkang badhe lereh saking kalenggahanipun kaaturan jumeneng ing sangajenging pasamuwan, inggih menika sedherek :

 1. Rebita Birat Saloga, Pinisepuh
 2. Aliman DS, Pinisepuh
 3. Hargo Warsono, Diaken
 4. Juharmanto, Pinisepuh
 5. Sunarto,Pinisepuh
 6. Daniel Wajib, Pinisepuh
 7. Ngadiran, Pinisepuh
 8. Tri Muryati, Diaken
 9. Lukarsi,Pinisepuh
 10. Gidion Jumari, Diaken
 11. Suwaryono, Diaken
 12. Jumiyo Saputro, Pinisepuh
 13. Suratmi, Diaken
 14. Aris Priyono, Diaken
 15. Y Suyanto, Pinisepuh
 16. Siswadi, Pinisepuh
 17. Gidun Sutrisno, Diaken
 18. Ngatiman,Diaken
 19. Sudibyo, Pinisepuh
 20. Markus Winoto,Diaken
 21. Sudiro,Diaken
 22. Sayudiyanto, Pinisepuh

Para sedherek ingkang kinasih,

Miturut pranataning pasamuwan, wekdal peladosan panjenengan minangka pinisepuh lan diaken sampun purna. Pramila ing pangibadah menika kanthi resmi kula nelakaken, bilih panjenengan sedaya sampun lereh saking kalenggahan Pinisepuh lan Diaken. Kanthi menika Pasamuwan ngaturaken panuwun dhateng panjenengan sedaya ingkang sampun nindakaken peladosan ngantos dumugi wekdal menika. Mekaten ugi Pradataning Pasamuwan ngaturaken panuwun dhateng panjenengan sedaya ingkang sampun nyambut damel sesarengan ing salebeting peladosan. Salajengipun, sinaosa sampun mboten ngasta kalenggahan Pinisepuh lan Diaken nanging panjenengan sedaya tansaha grengseng nindakaken peladosan ing Pasamuwanipun Gusti, awit kita sumerep bilih wonten ing patunggilanipun Gusti, kangelan kita mesthi mboten muspra.

Para Pinisepuh lan Diaken ingkang nembe lereh kaaturan lenggah nunggil kaiyan pasamuwan.

b. Tetepan Pinisepuh & Diaken GKJ Bejiharjo

1) Pratelan

Pasamuwan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus,

Awit saking berkahing pakaryanipun Gusti Allah anggenipun paring kawilujengan lumantar pakaryanipun Gusti Yesus Kristus, tuwuh Greja utawi Pasamuwan ingkang mujudaken patunggilanipun para tiyang pitados ingkang underanipun wonten ing Sang Kristus. Gereja Kristen Jawa kalebet Pasamuwan ing ngriki, lairipun karana pakaryaning Allah anggenipun maringi kawilujengan menika. Gereja Kristen Jawa ingkang dipun akeni dados pasamuwan, inggih menika gesang patunggilaning keyakinan tiyang-tiyang ingkang manggen ing salah satunggaling panggenan, ingkang sampun gadhah Pradata, sarta ingkang sembada tanggel jawab dhateng sawernining peladosan, dadosa pangundhanging Injil, pangrimating kapitadosanipun warganing pasamuwan, sarta nindakaken organisasining Pasamuwan adhedhasar Kitab Suci, Pokok-pokok Ajaran GKJ, sarta Tata Gereja lan Tata Laksana GKJ.

Organisasi pemerintahan GKJ manut sistem Presbiterial ingkang mawi ciri pokok :

1. Saben Greja punika Pasamuwanipun Gusti Allah ingkang gadhah kedaulatanipun piyambak, kapimpin dening Pradataning Pasamuwan ingkang dumados saking Pinisepuh. Pendhita tuwin Diaken.

2. senajan gadhah kedaulatanipun piyambak, saben Greja kanthi rumaos perlu nyambut damel lan sesambetan kaliyan GKJ sanesipun. Sesambetan wau kebabar wonten ing parepatan Klasis, Sinode tuwin Visitasi (patuwen).

Wonten ing sistem Presbyterial ingkang gadhah ciri pokok mekaten wau, pradataning Pasamuwan, Klasis tuwin Sinode gadhah kewajibanipun piyambak nanging kedah urmat-ingurmatan kanthi tanggel jawab dhateng Gusti Yesus Kristus, Ratuning Pasamuwan.

Pasamuwan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus,

Sasampunipun nglangkungi pacawisan ingkang mateng miturut Tata Gereja lan Tata Laksana GKJ samangke badhe katetepaken Pradataning Pasamuwan minangka pratandha kadiwasaning Pasamuwan.

Greja utawi Pasamuwan menika wujuding gesang sesarengan ingkang underanipun wonten ing Gusti Yesus Kristus. Gesang sesarengan wau dipun wulang lan dipun rimati, supados mekar utawi ngrembaka nuju dhateng kasampurnan. Gesang sesarengan ingkang nama Pasamuwan punika mbetahaken pemimpin ingkang trampil ing salebeting peladosan kangge nuntun Pasamuwanipun, supados kapitadosanipun karimatan. Awit saking punika Gusti Allah kepareng nimbali para pelados mirunggan wonten ing kalenggahan gerejawi, inggih punika Pinisepuh, Pendhita, lan Diaken. Karana pepanthan-pepanthan ingkang badhe kadiwasakaken punika dereng gadhah Pendhita, pramila kacawisaken Pendhita Konsulen manut putusaning Parepatan Klasis.

Tugas ingkang sipatipun umum, Pinisepuh lan Diaken punika sesarengan kaliyan Pendhita tanggel jawab sawernining peladosanipun Pasamuwan dadosa Pangundhanging Injil, pangrimating kapitadosanipun warga Pasamuwan punapadene bab organisasinipun Pasamuwan. Tugasipun Pinisepuh ingkang baku (utami) nindakaken peprentahaning Pasamuwan. Dene tugasipun Diaken ingkang baku (utami) nindakaken peladosan ngrimati gesanging jasmaninipun warga Pasamuwan menapadene masyarakat.

Samangke para sedherek ingkang badhe katetepaken ing kalenggahan Pinisepuh lan Diaken kaaturan jumeneng, inggih menika :

 1. Thobat Sakidjo,Pinisepuh
 2. Rebita Birat Saloga, Pinisepuh
 3. Hargo Warsono,Pinisepuh
 4. Juharmanto, Pinisepuh
 5. Gidion Jumari, Diaken
 6. Tri Muryati, Diaken
 7. Antonius Kiman, Pinisepuh
 8. Y Suyanto, Pinisepuh
 9. Siswadi, Diaken
 10. Sudibyo, Pinisepuh
 11. Markus Winoto, Pinisepuh
 12. Sudiro, Pinisepuh

2) Pananting

Supados Pasamuwan nekseni, bilih panjenengan sagah nindakaken tugas dados Pinisepuh lan Diaken, panjenengan kaaturan mangsuli pitakenan-pitakenan punika :

1. Panjenengan menapa pitados, bilih Gusti Allah nimbali panjenengan lumantar Pasamuwanipun, wonten ing kalenggahan Pinisepuh lan Diaken?

2. Panjenengan menapa ngakeni, bilih Gusti Yesus Kristus Ratuning Pasamuwan ngersakaken tanggel jawab panjenengan wonten ing kalenggahan Pinisepuh lan Diaken, supados gesang tuwin peladosan panjenengan njalari Pasamuwan wonten paedahipun wonten ing pakaryanipun Gusti Allah anggenipun paring kawilujengan?

3. Panjenengan menapa sagah nindakaken kuwajiban minangka Pinisepuh lan Diaken kanthi tumemen, adhedhasar Kitab Suci, Pokok-pokok Ajaran GKJ, sarta Tata Gereja lan Tata Laksana GKJ?

4. Panjenengan menapa sagah nyambut damel sesarengan kaliyan para ingkang sami ngasta kalenggahan ing pasamuwan sanesipun?

5. Panjenengan menapa sagah nyambut damel sesarengan kaliyan pasamuwan-pasamuwan sanes, inggih menika sariranipun Sang Kristus, menapadene nyambut damel sesarengan urmat-ingurmatan kaliyan para ingkang nganut keyakinan/agami sanes, murih ndhatengaken katentreman sarta karaharjaning gesang?

6. Panjenengan menapa sagah ngrampungi prekawis-prekawis ingkang magepokan kaliyan wilayah peladosan sarta hak miliking Pasamuwan kanthi saprayoginipun?

7. Sasampunipun diwasa, Pasamuwan ingkang Panjenengan ladosi menapa tetep njagi panyambut damel sesarengan wonten ing parepatan Klasis lan Sinode?

8. Panjenengan menapa sagah nampeni sawernining pangengen adhedhasar Kitab Suci?

Kadospundi wangsulan panjenengan sedaya?

(Dipun wangsuli sesarengan : “inggih kanthi gumolonging manah”)

3) Pinisepuh lan Diaken ngucapaken janji (Pasamuwan kaaturan jumeneng)

“Wonten ing ngarsanipun Gusti Allah sineksenan dening Pasamuwan, kawula para Pinisepuh lan Diaken ingkang katetepaken wonten pangabekti punika kanthi tulusing manah aprajanji sagah nindakaken kuwajiban minangka Pinisepuh lan Diaken kanthi tumemen, adhedhasar Kitab Suci, Pokok-pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa, sarta Tata Gereja lan Tata Laksana Gereja Kristen Jawa. Mugi Gusti paring berkah dhateng kawula. Amin.”

4) Pinisepuh lan Diaken Napak Astani Buku PPA GKJ

5) Pendhita Nglantaraken Berkah (Pasamuwan ngrepekaken Kidung 63 : 1, 3)

1. Tyang kang sumarah pracaya kang leladi klayan, setya

misungsungken gesangipun konjuk mring Hyang Maha agung.

3. Pangeran Allah Makwasa ngluberken berkah sing swarga,

muwuhi ing sih rahmatnya ngiring ing kasetyanira.

“GUSTI ALLAH INGKANG MAHAKUWAOS TUWIN MAHASETYA, INGKANG SAMPUN NIMBALI PANJENENGAN SEDAYA KANGGE NINDAKAKEN TUGAS INGKANG SUCI TUWIN MULYA MENIKA, NYAGEDAKEN PANJENENGAN SUPADOS DADOS PELADOS MIRUNGGANIPUN INGKANG SAE TUWIN SETYA.”

c. Peresmian Diwasanipun Pasamuwan

Pdt. : Ing dinten punika, Setu Wage tanggal 11 April 2009, dipun pratandhani srana tetepan Pradataning Pasamuwan, kula nelakaken bilih Pepanthan Bejiharjo, Karanganom, lan Grogol resmi dados Greja Kristen Jawa Bejiharjo.

d. Ketua Majelis GKJ Wiladeg masrahaken Simbol-simbol Kadiwasaning Pasamuwan dhateng Ketua Majelis GKJ Bejiharjo.

e. Majelis GKJ Wiladeg kaaturan ngaturaken salam asta dhateng Majelis GKJ Bejiharjo, lajeng lenggah nunggil kaliyan pasamuwan. (Pasamuwan kaaturan lenggah).

f. Pendhita ngaturi para Pinisepuh lan Diaken ingkang nembe katetepaken ngadhep Pasamuwan lan nelakaken timbalaning peladosan.

Para sedherek ingkang nembe katetepaken ing kalenggahan Pinisepuh lan Diaken.

Ing ngajeng Panjenengan sedaya menika Pasamuwanipun Gusti Allah ingkang kedah panjenengan pimpin. Ing salebeting nindakaken tugas kepemimpinaning Pasamuwan, Panjenengan tansah ngengetana pangandikanipun Gusti Allah, ingkang mekaten:

“Pepanthan mendane Gusti Allah kang ana ing kowe iku engonen; aja merga kepeksa, nanging klawan legawaning ati, laras karo kersaning Allah, sarta aja merga kepengin oleh kauntungan, nanging klawan rasa leladi. Kowe aja tumindak kaya-kaya ngwasani Pasamuwan reksanmu, nanging dadia tuladha tumrap pepanthan iku.”

g. Pendhita masrahaken Pinisepuh lan Diaken ingkang nembe katetepaken dhateng Pasamuwan

Pasamuwan ingkang kinasih,

Para pinisepuh lan Diaken punika katampia kangge mimpin panjenengan sarta nindakaken peladosaning Pasamuwan. Pramila katresnanana, kabiyantua srana pandonga, daya lan dana supados saged nindakaken peladosanipun kanthi sae tuwin tanggel jawab, ngantos asmanipun Gusti Allah kaluhuraken tuwin Pasamuwanipun kabangun.

h. Pendhita ngaturi para Pinisepuh lan Diaken ingkang nembe katetepaken punika lenggah ing papan ingkang kacawisaken kagem Pradataning Pasamuwan.

i. Pendhita ngladosaken Pandonga Sokur Kadiwasaning Pasamuwan.

9. Atur Pisungsung kasarengan ngrepekaken Kidung 187 : 1 –

1. Jiwa raga kawula konjuk mring Sang Pamarta

mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran kamulyaning Pangeran

2. Tangan suku kawula nindakken pakaryannya,

mrih sesami basuki nampeni sihing Gusti, nampeni sihing Gusti

3 Dalah kedaling ilat nggih ngundhangken sih rahmat,

temah asmaning Gusti datan kendhat pinuji, datang kendhat pinuji

4. Bandha lan kasugihan, wegdal wah kasagedan,

nggih gesang sawetahnya dadya pisungsung nyata, dadya pisungsung nyata.

10. Pandonga Pisungsung lan Badhe Nampeni Wedharing Pangandikanipun Gusti

11. Koor Warganing Pasamuwan

12. Khotbah

13. Pandonga Panutup (dipun pungkasi kanthi Donga Rama Kawula)

Dhuh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, Asma Paduka mugi kasucekna, Kraton Paduka mugi rawuha, Karsa Paduka mugi kalampahana, kadosdene wonten ing swarga, inggih mekatena ugi wonten ing bumi. Kawula mugi sami Paduka paringi rejeki sacekapipun ing dinten punika. Saha Paduka mugi ngapunten sakathahipun kalepatan kawula, kadosdene kawula inggih sami ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan kawula, kadosdene kawula inggih sami ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa malih kawula mugi sampun ngantos sami katandhukaken dhateng ing panggodha, mugi sami Paduka uwlakaken saking pangawak dursila. Awitdene Paduka ingkang kagungan Kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng salaminipun. Amin.

14. Kidung Pungkasan 195 : 1 – 3

1. Isinya kabar kabingahan winangsitken dening Pangeran

dadya srana suka piwulang margining kautaman

reff : dimen tyang pitados tansaha rumantos

mbangun turut Gusti nresnani sesami

2. Tyang lepat kraos winelehna dening sabdaning Kang Ma’kwasa

tyang dosa gya samya mratobat nampenana sih rahmat.

reff : dimen tyang pitados tansaha rumantos

mbangun turut Gusti nresnani sesami

3. Tyang lesah sinung lipur nyata karana kwasaning sang sabda

wewatekan mindhak utama wah kekah ing pracaya. reff :

reff : dimen tyang pitados tansaha rumantos

mbangun turut Gusti nresnani sesami

15. Sahadat

16. Berkah

Pdt. : Pasamuwan ingkang kinasih, sami ngenerna manah panjenengan dhateng Gusti, sami dadosa seksinipun Gusti wonten ing pundi papan dunung panjenengan lan wangsula kanthi tentrem rahayu, nampenana berkahipun Gusti : “Pangeran Yehuwah paring berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan paring Sihrahmat. Pangeran Yehuwah nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan paring tentrem rahayu.”

Sdy : Amin.

17. Kidung Panutup 343 : 1, 2

1. Pinujia nggih Allah Sang Rama wah Sang Pu­tra Ian Roh Suci

purna pangabekti aneng greja ngrasuk gesang saben ari

Reff : payo nindakna kang trusing ati sabdaning Gusti Sung gesang

yekti, sinartan dening berkahing Gusti sung sih rahmat mring

sesami.

2. Pangabekti sestu pangibadah lamun Gusti kang den sembah

kraharjaning pepadha den udi jagad ramya tentrem yekti.

Reff : payo nindakna kang trusing ati sabdaning Gusti Sung gesang

yekti, sinartan dening berkahing Gusti sung sih rahmat mring

sesami.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: