KHOTBAH PAMBAJENG

KHOTBAH PAMBAJENG

Waosan: Efesus 4:1-16

 

“Pasamuwan Kang Rukun Nyawiji, Dewasa lan Tumata Ngluhuraken Gusti, Migunani Tumrap Sesami”

 

Para Sadherek ingkang kinasih,

Rukun agawe santosa crah agawe bubrah, punika salah satunggaling paribasan jawi (wewarah) ingkang adiluhung. Rukun njalari kiyat, amargi sami gesang tulung tinulung, sami dene nggatosaken lan mbiyantoni. Lumantar pirukun punika masyarakat saged nggayuh katentreman lan bedamen. Kosok wangsulipun crah utawi cecongkrahan njalari risaking sesambetan lan wusananipun bubrah. Pirukun pancen dados pepenginanipun sedaya manungsa, ananging kasunyatanipun angel mawujudaken. Minangka mahkluk sosial manungsa boten saged gesang piyambakan lan tansah mbetahaken tiyang sanes. Sinanosa mekaten manungsa saged nunggil rukun lan ngempal sesarengan menawi wonten tangsuling sesambetan. Tangsuling sesambetan punika arupi klangenan ingkang sami (hobby), Keyakinan/agami, prinsip ideologi (partai), lan sanes-sanesipun. Gereja ugi dados salah setunggalipun pakempalan ingkang dipun pangaribawani dening kapitadosan ingkang sami dhumateng Gusti Yesus Kristus, nanging kanyata ugi boten gampil mawujudaken pirukun.

 

Para Sadherek ingkang kinasih,

Pasamuwan Efesus pitados dhumateng Gusti Yesus awit saking wohing penginjilan ingkang katindakaken dening Rasul Paulus. Gesangipun pasamuwan Efesus boten uwal saking tantangan ingkang awrat ingkang kedah dipun adepi. Wonten bebaya sae saking salebeting pasamuwan punapa dene saking sajawining pasamuwan. Paulus ingkang sampun nate gesang lan mucal ing satengahing pasamuwan

punika, pirsa kawontenan punika. Pasamuwan Efesus punika madeg kabangun saking tiyang-tiyang ingkang asalipun saking maneka werni bangsa, kadosta bangsa Yahudi, bangsa Yunani, lan bangsa-bangsa manca sanesipun ingkang sami ngempal ing Efesus. Prekawis menika boten mokal awit Efesus minangka kitha pelabuhan ageng pancen nggadhahi daya pangaribawa tumrap tiyang-tiyang saking maneka werni bangsa sami neneka lan netep ing Efesus kangge pados pagesangan ingkang langkung sae. Latar belakang pasamuwan ingkang maneka werni punika saged dados dadakan tuwuhing cecongkrahan. Ing sisih sanes wontenipun guru panasaran ingkang mulang piwulang nasar ingkang njalari pasamuwan wiwit sami nilar imanipun.

 

Para Sedherek ingkang kinasih,

Paulus rumaos prihatos nekseni saha mireng pawartos kawontenan pasamuwan Efesus punika. Pramila Rasul Paulus lajeng ngintun serat kangge pasamuwan Efesus ingkang wosipun wewarah, prentah, piwucal supados pasamuwan tetepa setya gesang ing salebeting patunggilan kaliyan Gusti Yesus Kristus. Secara mirunggan ngadepi kawontenan punika wonten tigang prekawis ingkang perlu dipun gatosaken dening pasamuwan inggih punika :

1. Pirukun/manunggal

Manunggal ing piwucal punika tegesipun dados badan setunggal. Kitab Suci ngandaraken bilih sedaya tiyang pitados punika sampun manunggal dados badan setunggal lan Sang Kristus minangka sesirahipun. Badan setunggal nggambaraken setunggaling kawontenan ingkang wetah sinaosa gegelitanipun kathah nanging sami sambet lan boten saged kapisah-pisahaken, boten wonten Yahudi utawi Yunani. Pasamuwan Efesus pancen maneka warni kawontenanipun lan punika wujud peparing saking Gusti ingkang saged katampi minangka berkah. Peparing saha kawontenan ingkang maneka werni punika badhe ndayani tumrap sesami menawi saged manunggal kanthi rukun.

2. Kadiwasan

Pasamuwan Efesus dipun bereg supados sangsaya mindhak kadiwasanipun, boten kados dene lare ingkang gampil katut piwucal nasar. Piwulang nasar ingkang katindhakaken dening guru-guru penasaran pancen dados tantangan saking njawi ingkang awrat. Pramila Paulus ngengetaken supados pasamuwan boten gampil kepencut dhateng piwucal-piwucal kala wau. Pasamuwan kedah tumindhak kanthi dewasa anyikepi kawontenan saha boten katut dening ombyaking kitha Efesus ingkang metropolitan.

 

3. Tumata

Pasamuwan pindha badan karipta dening Gusti kanthi tumata runtut lan kaiket dados setunggal. Tumataning pasamuwan saged mawujud nalika sedaya sami manunggal lan anggadhahi pangertosan ingkang leres bab Putraning Allah. Lumantar kesadharan lan pangertosanipun warganing pasamuwan ingkang maneka werni badhe sangsaya ngiyataken saha ngekahaken pambanguning pasamuwan. Para Penginjil, warganing pasamuwan saha pemimpining pasamuwan sageda nindhakaken tata peladosaning pasamuwan kanthi tumata runtut manut peranganipun piyambak-piyambak.

 

Para Sadherek ingkang kinasih,

Mawujudaken gesang rukun manunggal, dewasa, lan gesang tumata punika boten gampil. Pasamuwan Bejiharjo gesang ing satengahing masyarakat padesan ugi boten uwal saking maneka werni tantangan, sae saking salebeting pasamuwan punapa dene saking sakjawining pasamuwan. Tantangan saking salebeting pasamuwan kadosta latar belakang warganing pasamuwan ingkang maneka warni sae ing babagan tingkat ekonomi punapa dene pendidikan, lan sanes-sanesipun, punika dados padamelan ingkang boten gampil kangge nunggilaken, bobot kesadaran lan pangertosan (tingkat kadiwasan) ingkang boten sami antawisipun warga setunggal lan setunggalipun saha tumataning organisasi pasamuwan

ingkang taksih sami sinau ugi karaos dereng mapan dados tantangan piyambak ingkang kedhah dipun adhepi. Tantangan saking njawi inggih punika wontenipun piwucal ingkang maneka werni mangaribawani kapitadosanipun warganing pasamuwan, dereng malih ombyaking jaman saha kemajenganipun ingkang njalari pasamuwan kedhah samekta ngadepi prekawis punika.

 

Para Sedherek ingkang kinasih,

Minangka pamulang saha pamomonging pasamuwan ing Bejiharjo, kula kepengin sesarengan kaliyan warganing pasamuwan Bejiharjo mujudaken tigang bab ing nginggil kala wau inggih punika manunggal rukun, mindhak dewasa saha gesang tumata. Kangge mujudaken tigang bab menika kula boten saged piyambakan. Kawula ngrumaosi kathah kekiranganipun pramila nyuwun panyengkuyungipun sedaya warga, saha mitra pelados sae ing GKJ Bejiharjo punapa dene pasamuwan Klasis Gunungkidul saha Sinode GKJ dalasan masyarakat supados karukunan, kadiwasan saha tumataning pasamuwan ing Bejiharjo badhe njalari daya kekiyatan ingkang migunani tumrap sesami. Sumangga dhumateng warganing pasamuwan Bejiharjo kita sesarengan mawujudaken gesang ing pirukun, mbangun kadiwasan saha nata gesanging pasamuwan kagem kaluhuranipun Gusti saha gesanging sesami.

Gusti mberkahi kita. Amin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: