TATA PANGIBADAH MIRUNGGAN

TAHBISAN PENDHITA GKJ BEJIHARJO GUNUNGKIDUL

“VIKARIS NI LUH PUTU ARTHA WAHYUNI, S.Th.”

 

Pdt : Pendhita              Psw : Pasamuwan

A.  Pencawisan

Warganing Pasamuwan rawuh lajeng lenggah wonten ing papan ingkang sampun kacawisaken. Dedonga pribadi lan nyinau tata panembah.

Pradataning pasamuwan, para Pendhita lan vikaris  ndedonga ing konsisturi.

Salah satunggaling pradataning pasamuwan maos SK Penahbisan.

Tanda pangibadah mirunggan badhe kawiwitan kaungelaken kaping 3, pangibadah badhe kawiwitan.

Pasamuwan kasuwun jumeneng.

Ungeling gendhing :

KPK 344. SIH RAHMAT  (2x)

Mugi Sih rahmate Gusti, lan sihe Allah Sang Rama

wah panunggile Roh Suci, tumrah ing kawula. Amin

B.  Pangibadah

1.   Votum lan Salam

Pdt : Sumangga pangabekti mirunggan penahbisan Vikaris Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th punika sami kita sengker kanthi pangaken :
P+P : Sang Yehuwah ingkang nitahaken langit kaliyan bumi menika tuking pitulungan kita.
Pdt : Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita, lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sadherek sedaya.
P+P : 5 . 6 . / 5 . 6 . / 5 . 4 . / 3 . . . //

A min  A  min   A      min

2.   PUJEN SESAUTAN

Pdt : Pangeran Yehuwah iku Gusti Allah, Panjenengane iku kang nitahake kita lan kita dadi kagungane, umate lan panthan wedhus ngen-ngenane.
Psw : Padha lumebua liwat ing gapurane kalawan memuji Asmane,
Pdt : Lumebua ing platarane kalawan kidung pangalembana, ngaturna pamuji sokur lan ngluhurna Asmane, amarga Pangeran Yehuwah iku becik,
Psw Sih kasetyane iku kanggo ing salawase
P+P : lan kasetyane lestari turun temurun

 

3.   Kidung Pamuji KPK 32: 1,3

1. Sembah bekti wah puji konjuk ngarseng Gusti

Kang berkahi grejanya temah tansah begja

Injil Kratoning Allah ingundangken sumrambah

Asmanya kamulyakna dening sagung bangsa

3. Salir kidung panggunggung konjuk Hyang Maagung

Tansah sung pitulungan maring pasamuwan

Nadyan panggodha nempah rineksa mrih tan dhawah

Asmanya kamulyakna dening tyang pracaya.

 

4.   Pangakening Dosa

Pdt      : Pasamuwan ingkang kinasih, Gusti ngersakaken supados kita nggadhahi gesang wonten ing salebeting katresnan, kados pangandikanipun wonten ing Yokanan  15:9-12.

Sarana migatosaken dhawuh katresnan punika cetha sanget anggen kita boten saged nindakaken dhawuh punika kanthi jangkep lan wetah. Pramila sumangga kita ngakeni lan nlangsani dosa kita sarta nyuwun Sih pitulunganipun Gusti srana sesarengan ngrepekaken Kidung 204:2,3 :

2.    Dhuh Gusti Kula nglenggana mring dosa nggih lepat kula

tan saged nguwalken dhiri sing rehing pati antaka

mung ngengungken sih Paduka Allah kang Mahawilasa.

3.    Dhuh Gusti kula ngakeni sih Paduka agung yekti

wit sedaning Kristus Gusti kula luwar saking pati

sinungan gesang sejati langgeng wilujeng ing swargi.

 

5.   PAWARTOS SIH RAHMAT

Roma 15:5-6 Muga-muga Gusti Allah kang dadi etuking sabar mantep sarta panglipur, karsaa maringi karukunan marang kowe, kaya kang dikarsakake dening Sang Kristus Yesus, satemah kalawan saiyeg sarta tunggal swara, kowe padha ngluhurake Gusti Allah, lan Kang Ramane Gusti kita, Gusti Yesus Kristus.

 

6.   PITEDAH GESANG ENGGAL

Roma 15:7 : Mulane kowe padha tampan-tinampanana, padha kaya Sang Kristus anggone uga wus nampani kita, kagem kaluhurane Gusti Allah.

 

7.   KIDUNG KASANGGEMAN 319:1,3 ENDAHE SADULURAN

1.    Endahe saduluran manut rehing Pangeran,

Sami dene ngajeni, wah mbiyantoni,

Nadyan beda agama wah beda golongannya,

Tunggal rasa pambekan pri kamanungsan.

Reff :

Kluwung pindhanya endah ing warna,

Nyawiji mbangun urip kang adya, tentrem raharja

3.    Rukun gawe santosa crah mung bubrah wohira,

Ngestokna sabdeng Gusti tresna sesami,

Nadyan panemu beda nging tan samya sulaya,

olah kawicaksanan tan nang menangan.

Reff :

 

8.   PANDONGA SOKUR LAN SAFAAT

 

9.   TAHBISAN PANDITA

Pamaosing Pratelan

Pasamuwan ingkang dipun kasihi dèning Gusti Yesus Kristus,

Kados ingkang sampun kawartosaken ing pawartosing Pasamuwan sarta mboten wonten panyaruwé ingkang sah, ingkang kaaturaken dhateng Pradataning Pasamuwan; ing pangibadah menika badhé katetepaken kalenggahan Pendhita.

Pasamuwan menika mujudaken patunggilanipun para tiyang pitados ingkang underanipun wonten ing Sang Kristus. Minangka patunggilanipun para tiyang pitados, pasamuwan nggadhahi kepemimpinan ingkang dumados saking kalih sisih, inggih menika:

a.   Sisih Kaallahan, awit Pasamuwan kapimpin déning Gusti Allah srana pakaryanipun Roh Suci, sarta Kitab Suci ingkang dados pirantosipun.

b.   Sisih Kamanungsan, awit Pasamuwan kapimpin déning manungsa, awit saking kersanipun Gusti Allah.

Awit saking menika, Gusti Allah nimbali para pelados mirunggan, inggih menika Pinisepuh, Pendhita tuwin Diaken. Déné kuwajibanipun Pendhita, inggih menika:

1)    Sesarengan kaliyan Pinisepuh lan Diaken, tanggel jawab dhateng sawernining peladosanipun Pasamuwan, dadosa bab Pangudhanging Injil, pangrimating kapitadosanipun warga pasamuwan, menapa déné bab organisasining pasamuwan.

2)    Mulangaken pangandikanipun Gusti Allah, ngladosaken sakramen, sarta upacara-upacara greja.

Sedaya kuwajiban menika katindakaken murih Pasamuwanipun Gusti Yesus Kristus maédahi tumrap pakaryanipun Gusti kangge kawilujenganipun jagad.

Wonten ing pangibadah menika Sedhèrèk Vikaris Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th badhé katahbisaken/katetepaken ing kalenggahan Pendhita.

Samangké Sedhèrèk ingkang badhé katahbisaken/ katetepaken ing kalenggahan Pendhita, inggih menika Sedhèrèk Vikaris Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th kaaturan jumeneng.

Supados Pasamuwan neksèni, bilih Panjenengan sagah nindakaken kuwajiban kapandhitan kanthi setya lan bingahing manah, panjenengan kula aturi mangsuli pitakénan-pitakénan menika:

 1. Panjenengan menapa pitados, bilih Gusti Allah nimbali panjenengan dados Pendhita lantaran Pasamuwanipun ing salebeting patunggilanipun Klasis lan Sinode GKJ?
 1. Panjenengan menapa ngakeni, bilih Gusti Yesus Kristus Ratuning Pasamuwan ngersakaken panjenengan nindakaken kuwajiban Pendhita kanthi tanggel jawab, murih pasamuwanipun Gusti Yesus Kristus maédahi tumrap pakaryanipun Gusti kangge kawilujenganipun jagad?
 1. Panjenengan menapa sagah nindakaken kuwajiban kaPendhitan kanthi tumemen adhedasar Kitab Suci, Pokok-Pokok Ajaran GKJ, sarta Tata Gereja lan Tata Laksana GKJ?
 1. Panjenengan menapa sagah nyambut damel sesarengan kaliyan para sedherek ingkang sami kagungan kalenggahan mirunggan sanesipun ing pasamuwan ngriki?
 1. Panjenengan menapa sagah nyambut damel sesarengan kanthi urmat-ingurmatan kaliyan Pasamuwan-pasamuwan sanès, ingkang ugi mujudaken sariranipun Sang Kristus, mekaten ugi  kaliyan sesami ingkang ngugemi keyakinan/agami sanès, murih ndhatengaken katentreman sarta karaharjaning gesang?

6.   Panjenengan menapa sagah nampèni sawernining pangengèn  adhedhasar Kitab Suci?

Pananting

Pdt : Kadospundi wangsulan panjenengan Sedhèrèk Vikaris Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th?
Vik. : “Inggih kanthi gumolonging manah”
Pdt : Para Pendhita kaaturan ngempal ing sakupengipun Vikaris Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th.

 

Kairing Bawa Dhandhanggula

Pendhita nglantaraken berkah

Gusti Allah ingkang Mahatresna, mberkahi panjenengan ing salebetipun nindakaken peladosan ingkang mulya punika. Gusti Allah ingkang miwiti pakaryan ingkang sae punika, badhe nglajengaken ngantos dumugi wekasanipun. Tansah bingaha lan ndedongaa, sarta ngunjukna panuwun ing sadhengah kawontenan. Amin.

Pendhita nglantaraken pandonga sokur tuwin panyuwun,

Para Pendhita kaaturan lenggah malih.

 

Pangageming Toga

Salajengipun Pendhita ingkang nembe katetepaken wau kaaturan ngajengaken Pasamuwan. Pendhita ingkang netepaken, nglantaraken timbalan peladosan mekaten:

Sadherek Pendhita Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th,

Ing ngajeng panjenengan punika pasamuwanipun Gusti Allah ingkang kedah panjenengan engen. Ing salebeting nindakaken ayahan menika, panjenengan tansaha ngengeti pangandikanipun Gusti Allah, ingkang mekaten :

“Pepanthan mendane Gusti Allah kang ana ing kowe iku engonen; aja merga kepeksa, nanging klawan legawaning ati, laras karo kersaning Allah, sarta aja merga kepengin oleh kauntungan, nanging klawan rasa leladi. Kowe aja tumindak kaya-kaya ngwasani pasamuwan reksanmu, nanging dadia tuladha tumrap pepanthan iku.”

Pendhita ngaturi wakiling Pradata masrahaken simbol-simbol utawi pirantosing peladosan.

( Masrahaken Kitab Suci)

“Kowé nggelarna pangandika, sumanggema ing wektu kang becik, utawa ing wektu kang ora becik; melèhna apa kang luput, nyrengenana lan mituturana klawan sakehing kasabaran lan piwulang.”

(Masrahaken pirantos Sakramen Baptis)

“Mulane padha lungaa, sakabehing bangsa padha dadekna siswaKu, lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci.”

 

(Masrahaken pirantos Sakramen Bujana)

“Awit saben-saben kowé padha mangan roti iki sarta ngombé ing tuwung iki, iku ateges kowé padha martakaké sedané Gusti nganti tumeka ing rawuhé.”

Pendhita masrahaken akta tetepan Pendhita, lajeng masrahaken Pendhita ingkang nembe katetepaken kalenggahanipun dhateng Pasamuwan.

 

Pasamuwan ingkang dipun kasihi déning Gusti Yesus Kristus,

Sedhèrèk Pendhita Ni Luh Putu Artha Wahyuni,S.Th menika katampia anggènipun badhe ngengèn panjenengan sarta nindakaken peladosaning Pasamuwan. Awit saking menika katresnana, kabiyantua srana pandonga, daya lan dana supados saged nindakaken kuwajiban kanthi saé sarta tanggel jawab murih asmanipun Gusti Allah kaluhuraken lan Pasamuwanipun kabangun.

Pendhita Yusak Sumardiko,S.Th. masrahaken Kitab Suci dhateng Pendhita Ni Luh Putu Artha Wahyuni,S.Th lan kaaturan minggah mimbar nglajengaken peladosan.(Kasarengan Paduan Suara GKJ Bejiharjo ” IKUTLAH RAJAMU”)

 

10.KHOTBAH

a.   Waosan   : Efesus 4: 1-16

b.   Jejer   : Pasamuwan rukun nyawiji, dewasa lan tumata ngluhuraken Gusti sarta migunani tumrap sesami.

c.   Wekdal ening

 

11.PISUNGSUNG SOKUR

a.   Pangatag : Ibrani 13:15-16

b.   Kidung 187: Pisungsung Jiwa Raga

1. Jiwa raga kawula konjuk mring Sang Pamarta,

mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran,

kamulyaning Pangeran.

2. Tangan suku kawula nindakken pakaryannya,

mrih sesami basuki nampeni sihing Gusti,

nampeni sihing Gusti.

3. Dalah kedaling ilat nggih ngundhangken sih rahmat,

temah asmaning Gusti datan kendhat pinuji,

datan kendhat pinuji.

4. Bandha lan kasugihan, wekdal wah kasagedan,

nggih gesang sawetahnya dadya pisungsung nyata,

dadya pisungsung nyata.

 

12.PANDONGA PANUTUP

 

13.KIDUNG PUNGKASANING PANGABEKTI KPK 105. GESANG TRESNA-TINRESNAN

 

 1. Ing satengahing bebrayan agung

mung Pangeran pantes ginunggung

rahmatnya binabarken sanyata

tumrah mring pra titah sadaya

Reff :

Tumemen ndedonga lan makarya mrih kebabaring tentrem raharja

Nggih gesang memitran wah pasedherekan wit tyang sedaya tresna tinresnan.

 1. Nadyan beda basa seje bangsa,

wah beda adat budayanya,

nging saestu punika sesami,

kang kinasihan dening Gusti,

Reff :

 1. Sadaya datan pantes gumunggung,

ngongasken dhiri kumalungkung,

mung gesang kanthi lembah ing manah,

ngrumaosi jejering titah,

Reff :

 

14.SAHADAT

 

15.BERKAH

Pdt : Pasamuwan kinasih, sami ngenerna manah panjenengan dhumateng Gusti, sami dadosa seksinipun Gusti wonten ing pundia papan dunung panjenengan lan wangsula kanthi tentrem rahayu, nampenana berkahipun Gusti : Sih Rahmatipun Gusti Yesus Kristus, saha sihipun Allah Sang Rama, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci tumraha ing  para sadherek
P+P : Amin

16.PANUTUP

Pendhita Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th mandap saking mimbar kairing gending :

KPK 343 : PURNANING PANGABEKTI

Pinujia nggih Allah Sang Rama

wah Sang Putra lan Roh Suci

purna pangabekti aneng greja

ngrasuk gesang saben ari

Reff :

Payo nindakna kang trusing ati

sabdaning Gusti sung gesang yekti

Sinartan dening berkahing Gusti

sung sing rahmat mring sesami

Kalajengaken Foto sesarengan :

 1. Pendhita Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th kaliyan para pradata GKJ Bejiharjo.
 1. Pendhita Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th kaliyan para para Pendhita Klasis Gunungkidul
 1. Pendhita Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th kaliyan para Pendhita Penahbis lan Romo

Wangsul ndedonga ing Konsisturi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: