SAMBUTAN MAJELIS GKJ BEJIHARJO

PADA PENAHBISAN PENDETA GKJ BEJIHARJO

JUMAT, 11 NOPEMBER 2011

Ingkang kawula hormati

Ibu Bupati Gunungkidul,

Kepala Kantor Kementrian Agama Propinsi DIY

Badan Pelaksana Sinode GKJ

Badan Pelaksana Klasis Gunungkidul

Badan Pengawas Klasis Gunungkidul

Ketua PGI Gunungkidul

Ketua Badan Kerjasama Gereja Gunungkidul

Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil

Bapak Lurah Desa Ngawis lan Bejiharjo

Bapak bapak perangkat desa

Bapak Dukuh lan utusan Gereja Gereja se Klasis Gunungkidul

Sedaya tamu undangan lan warganing pasamuwan GKJ Bejiharjo ingkang kawula tresnani.

Pinujia Asma Dalem Gusti Yesus,

Lumantar berkahipun Gusti, mugi kawilujengan dalah nugrahaning Gusti tansah kajiwo, kasarira wonten ing kita sadaya.

Puji lan panuwun sokur konjuk dhumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring berkah dhumateng kawula sadaya, temah ing wanci punika saged kekempalan kanthi wilujeng. Mugi karsa Dalem Gusti ingkang kalampahan mahanani pahargyan punika wiwit purwa, madya lan wusananipun kebak ing kawilujengan.

Awit asmanipun pradataning pasamuwan lan Pasamuwan GKJ Bejiharjo, kepareng kawula ngaturaken sugeng rawuh lan maturnuwun awit rawuh

panjenengan sedaya, ingkang sampun kepareng minangkani panyuwunan kawula ing adicara Penahbisan Pandhita GKJ  Bejiharjo wekdal punika.

Bapak-Ibu  para lenggah ingkang kawula hormati, GKJ Bejiharjo madeg dados gereja diwasa wiwit dinten Sabtu, 11 April 2009. Saksampunipun diwasa, pradataning pawamuwan ingkang sinengkuyung sedaya warga adreng gadhah pandhita piyambak kangge lelados ing GKJ Bejiharjo.

Gusti sampun paring berkah kadarman ing saklebetipun GKJ Bejiharjo nindakaken timbalan Pandhita, wiwit saking ngupadi calon, nepangaken calon, pemilihan, masa orientasi, ujian peremtoar lan masa vikariat ngantos dumugi ing penahbisan, sedaya lumampah kanthi rancak awit saking pitulunganipun Gusti Allah. Ing ri kalenggahan punika, Jemuah Pon, 11 Nopember 2011, Vikaris Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th. katetepaken kalenggahanipun pinangka Pandhita GKJ Bejiharjo.

Sedaya ingkang lumampah punika, boten amargi kemampuan lan kesagedan warga pasamuan GKJ Bejiharjo, nanging saking panyengkuyung lan pambiyantu saking panjenengan sadaya. Mila keparenga kawula awit asmanipun pasamuwan GKJ Bejiharjo, ngaturkan panuwun dhumateng:

  1. Pemerintah wiwit saking tataran padukuhan, Desa, Kecamatan, Kabupaten dumugi tataran Propinsi.
  2. Badan Pelaksana Sinode GKJ, Badan Pelaksana Klasis, lan gereja-gereja se Klasis Gunungkidul
  3. Sedaya majelis GKJ Gondokusuman
  4. Sedaya pihak ingkang boten saged kasebat setunggal-setunggal

ingkang kepareng nyengkuyung, ndayani sedaya lumampah kanthi rancak lan berkahing Gusti tansah lumintu.

Ing saklajengipun, kula nyuwun pambiyantu pandonga ugi wewarah murih GKJ Bejiharjo lumampah sae lan majeng, semanten ugi Ibu Pendeta Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th. saged nindakaken ayahanipun kanthi sae. Kanthi penahbisan menika, mujudaken sejarah enggal ing Klasis Gunungkidul, amargi Ibu Ni Luh Putu

Artha Wahyuni, S.Th. dados Pandhita putri ingkang sepisan ing wewengkon Kabupaten Gunungkidul.

Bapak Ibu Tamu undangan ingkang kinurmatan,

wonten ing adicara menika, kawula nyuwun keparengipun paring pamedhar sabda  minangka wewarah:

  1. Badan Pelaksana Sinode GKJ
  2. Badan Pelaksana Klasis GKJ Gunungkidul
  3. Bupati Gunungkidul

Awit keparengipun paring pamedhar sabda, kula ngaturaken maturnuwun.

Kagem Ibu Pandita Ni Luh Putu Artha Wahyuni, S.Th., kanthi tahbisan punika, kawula pradataning pasamuwan ngantu-antu dhumateng panjenengan mugi saged nampi, ngraosaken lan nindakaken ayahan peladosan punika. Tansaha andhap asor, boten gumunggung, purun  tansah sinau dhateng sinten kemawon, langkung malih sinau dhumateng Gusti Yesus minangka Ratuning Pasamuwan. Tansah mbangun sesambetan ingkang sae kaliyan sinten kemawon lan sesarengan warganing pasamuwan sangkul sinangkul kagem mbangun Kratoning Allah lan saged kaagem dening Gusti dados lantaran berkah dhateng sesami. Gusti ingkang nimbali, Gusti ingkang miji lan Gusti ugi ingkang badhe nganthi panjenengan. Sugeng lelados kagem Gusti ing Pasamuwan lan masyarakat.

Mekaten atur kula, wonten atur ingkang kirang nuju prana, kula nyuwun pangapunten.

Maturnuwun.

Majelis GKJ Bejiharjo

Ketua,

Antonius Kiman

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: